نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر انسجام متن در سطوح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‏آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع است. بدین منظور ابتدا آزمون دانش قبلی نسبت به موضوع در بین 320 دانش‏آموز سوم دبیرستان اجرا شد. سپس80 دانش‏آموز سال سوم دبیرستان که شامل 19 پسر و 61 دختر بودند به عنوان دانش‏آموزان دارای دانش قبلی زیاد نسبت به موضوع و80 دانش‏آموز سال سوم دبیرستان که شامل10 پسر و70 دختر بودند به عنوان دانش‏آموزان دارای دانش قبلی کم نسبت به موضوع انتخاب شدند. هر کدام از گروه‏های بالا و پایین به چهار گروه 20 نفری به صورت تصادفی انتخاب شدند و اعضای هر کدام از گروه‏ها یکی از نسخه‏های متن را خواندند. نسخه‏های متن شامل انسجام خرد و کلان پایین، انسجام خرد بالا و کلان پایین، انسجام خرد پایین و کلان بالا و انسجام خرد و کلان بالا بودند. منظور از انسجام خرد شاخص‏های ارجاعی، پیوندی ومعنایی است که جملات مجاور را به هم پیوند می‌دهد و انسجام کلان شاخص‏های ارتباط مفاهیم جزیی متن به مفهوم اصلی متن است. پس از اجرای پیش‏آزمون دانش‏آموزان به مدت 30 دقیقه متن آزمایشی را خواندند و در پایان پس‏آزمون درک مطلب اجرا گردید. با استفاده ار تحلیل واریانس و کوواریانس و آزمون t عملکرد درک مطلب دانش‏آموزان مقایسه شد و نتایج زیر به دست آمد: بین سطوح انسجام متن و سطوح دانش قبلی در نمره‏های درک مطلب کنش متقابل وجود دارد. هم‌چنین نمره‏های درک مطلب دانش‏آموزانی که نسخه انسجام متن خرد و کلان بالارا خواندند به طور معناداری بالاتر از نمره دانش‏آموزانی بود که نسخه انسجام خرد و کلان پایین را خواندند و بین سایر نسخه‏های انسجام متن در نمره‏های درک مطلب تفاوت معنادار مشاهده نشد. بین نمره‏های درک مطلب دانش‏آموزان دارای دانش قبلی بالا و پایین در متن انسجام خرد و کلان پایین باهم تفاوت معناداری مشاهده شد. یعنی دانش‏آموزان با دانش قبلی زیاد از متن با انسجام خرد و کلان پایین بهره بیشتری بردند و نمرات دانش‏آموزان با دانش قبلی کم در متن با انسجام خرد و کلان پایین کمتر از گروه دیگر بود. دانش‏آموزان با دانش قبلی کم از متن با انسجام خرد و کلان بالا بهره بیشتری بردند.

کلیدواژه‌ها

تبریزی، م. (1380). اختلالات خواندن.تهران:  نشر گفتمان خلاق. تهران
روشن، ب وآرمیون، م. (1387). بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی با تکیه بر متون شیمی آلی.پرتال جامع علوم انسانی.www.ensani.ir.
زندی، ب؛ پورجوادی، ع وآرمیون، م. (1384).ویژگی‏های زبان علم در کتاب‏های شیمی دوره متوسطه ایران. پیک نور. سال سوم. شماره 4 (پیاپی 12).
سیف، علی اکبر. (1387). روان‏شناسی پرورشی نوین، روان‏شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
کریمی، ع. (1386). نتایج پرلز 2006 مهم‌ترین یافته ملی و بین‌المللی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001. تهران: انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کرانباخ، لی. جی. روان‏شناسی تربیتی. ترجمه‌ مسعود رضوی. (1351). تهران: انتشارات دهخدا
کیان ارثی، ف. (1389). بررسی ساختار متن، بیش سازمان دهنده هدف‏های آموزشی بر درک مطلب، سرعت مطالعه و نگرش به متن دانشجویان دانشگاه‏های تهران. رساله‌ دکتری دانشگاه علامه طباطبائی.
Beck, I. L., McKeown, M.G., Sinatra, G. M., & Loxterman, J.A. (1991). Revising social studies text from a text-processing perspective: Evidence of improved comprehensibility. Reading Research Quarterly, 26, 251-276.
Beck, I.L, McKeown, M.G, Omanson R., & Pople, M. (1984). Improving the comprehensibility of stories: The effects of revisions that improve coherence. Reading Research Quarterly, 19, 263-277.
Britton, B.K., & Gulgoz, S. (1991). Using Kintsch’s computational model to improve instructional text: Effects of repairing inference calls on recall and cognitive structures. Journal of Educational Psychology, 83, 329-345.
Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London, England: Longman.
Kintsch,w.(1993). text comprehension,memory,and learning. American psychologist,49,292-303.
Kintsch, E. (1990). Macro processes and micro processes in the development of summarization skill. Cognition and Instruction, 7, 161-195.
Mcnamara.daniells,kintsch.eleen,songer.nancy,butler,kintsch.walter.(1996).Are good texts always better? Interactions of text coherence, backgroundknowledge, and levels understanding in learning from text