مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و بازی درمانی بر مولفه های اختلالات رفتاری کودکان دبستانی

محسن سیاوشی؛ نور علی فرخی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، ، صفحه 99-129

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.58095.2271

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی وبازی درمانی برمولفه‌های اختلالات رفتاری کودکان دبستانی انجام شد.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه آزمایشی با طرح سه گروهی با پیش‌آزمون پس‌آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان پسر دبستانی مراجعه کننده به هسته مشاوره ...  بیشتر