مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی

فرهاد غدیری؛ کریم عبدالمحمدی؛ عسگر علیمحمدی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1403، ، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73269.2564

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای ...  بیشتر

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی – ویراست دوم (BRIEF-2) در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود

عسگر علیمحمدی؛ کریم عبدالمحمدی؛ ابوالفضل قدمی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73990.2579

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی - ویراست دوم در دانش‌آموزان با مشکلات رفتاری برون‌نمود انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی- هنجاریابی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش­آموزان پسر با مشکلات رفتاری برون‌نمود 7 تا 12 ساله استان تهران و استان آذربایجان ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه دو عاملی نارسایی کارکردهای اجرایی در نوجوانان

عسگر علیمحمدی؛ کریم عبدالمحمدی؛ ابوالفضل قدمی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1401، ، صفحه 173-193

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.70772.2504

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه دوعاملی نارسایی کارکردهای اجرایی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پژوهش‌های روان‌سنجی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر 12 تا 18 ساله استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دادند که از این جامعه تعداد 1000 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر