ساختار علّی پیشایندها و پسایندهای سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور در دانش‌آموزان سرآمد دختر

سحر صوفی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ سعید قنبری

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 35-71

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.46269.2049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای رفتارهای تسهیل‎گر/بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور در رابطه کمال‌گرایی و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان با بهزیستی تحصیلی و هیجان‌های پیشرفت د‌انش‎‌آموزان تیزهوش دختر انجام شد. ۴۰۰ دانش‌آموز به سیاهه شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی (کابوری، 2006)، سیاهه هیجان‌های پیشرفت (عبدالله‌پور، ...  بیشتر

مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش-آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی

زهرا رضوی علوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 95-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25529.1637

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة کمال‌گرایی با بهزیستی تحصیلی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 326 دانش‌آموز تیزهوش (161 پسر و 165 دختر) به فهرست شناختارهای کمال‌گرایی چندبُعدی (MPCI، کابوری، 2006)، نسخة تجدیدنظر شدة پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت (AEQ-R، عبدالله‌پور، 1394)، سیاهة ...  بیشتر

تغییرناپذیری عاملی الگوی اندازه‌گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی

ابوالفضل فیروزمنش؛ امید شکری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1644

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری اندازه­گیری نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی(لری، 1983) در نوجوانان تیزهوش و عادی انجام شد. 680 دانش­آموز (325 عادی و 355 تیزهوش) به نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین­گروهی نسخة کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان تیزهوش و عادی از تحلیل عاملی تأییدی ...  بیشتر