تاثیر آموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 175-202

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش‌آموز با میانگین سن و پایه تحصیلی به ترتیب 11 و 5 ، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) ...  بیشتر

رابطة سبک‏های مقابله‏ای و حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس‏های بهزیستی روانی در بین والدین با کودکان استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 1389*

کیوان کاکابرایی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطة سبک‏های مقابله و حمایت اجتماعی با مقیاس‌هایِ بهزیستی روانی در بین والدین است. روشِ پژوهش از نوع کاربردی و شیوۀ انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعه کلیۀ والدین بافرزند استثنایی و عادی شهر کرمانشاه بود و نمونه متشکل از 800 نفر والدین بافرزند استثنایی و عادی که به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده و چندمرحله‏ای ...  بیشتر