تاثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام؛ مهیا عابدی کوپایی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
    هدف پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی بود. بدین منظوربا استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 کودک با اختلال درخودماندگی( 30 تا 54 ماهه ) از یک مرکز توانبخشی و نگه­داری کودکان درخودمانده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش ...  بیشتر

آموزش علوم به شیوه مجازی: یـــک مطالعه آزمایشی با دانش‏آموزان مبتلا به نارسائی شنیداری

کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی؛ مریم مهدوی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 99-112

چکیده
  :21/2/90                                    تاریخ پذیرش:22/3/90 چکیده پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مجازی بر یادگیری درس علوم دانش‏آموزان با نارسائی شنیداری پرداخته است. در چارچوب روش پژوهش نیمه آزمایشی‏،‏24 دانش آموز پایۀ پنجم ابتدایی به شیوه نمونه گیری ...  بیشتر