بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون24-14 سال و مقایسۀ آن با سایر گروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر

محمد حداد کاشانی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ زهرا دورودیان

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون 14 تا 24 سال و مقایسه آن با سایرگروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر مرکز توانبخشی ولی عصر تهران سال 89-88 صورت گرفت. روش:روش این پژوهش زمینه ای است. جامعۀ آماری: جامعۀ پژوهش کلیه افراد سندرم داون و عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر 14 تا 24 سال مرکز ولی عصر در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏ها‏ی ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل

حاتم محمدی؛ عزت الله نادری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری در دانش‏آموزان دبستانی با نارسایی‏های ویژه در یادگیری و عادی شهر اردبیل انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و به روش تحقیق زمینه ای انجام پذیرفته است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان عادی و با نارسایی‏های ویژه در یادگیری شهر اردبیل است. نمونه آماری شامل 377 نفر از دانش‏آموزان ...  بیشتر