بررسی مؤلفه‌های هوش‌ چندگانه گاردنر در کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

ویدا شریفی؛ سالار فرامرزی؛ سارا آقابابایی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، ، صفحه 39-62

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف بررسی محتوای کتاب‌های درسی دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی با تأکید بر میزان توجه به آموزش مهارت‌های هوش‌های چندگانه گاردنر انجام گرفت. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شمار کلیه کتاب‌های دوره پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزانکم‌توان‌ذهنی (27 جلد کتاب) تحلیل ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارت‌های زندگی مستقل

سالار فرامرزی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 127-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم‌توان‌ذهنی به لحاظ میزان توجه به مهارت­های زندگی مستقل بود.روش پژوهش تحلیل محتوا بوده، جامعه و نمونه آماری پژوهش را کلیه­ی کتاب­های درسی دوره پیش‌حرفه­ای دانش­آموزان کم‌توان‌ذهنی (30 جلد، تألیف سال 1388، در 10 ماده درسی) تشکیل داده، که به‌صورت ...  بیشتر