اثربخشی برنامه رابطه درمانی تحولی بر ارتقاء تعامل مادر با کودک اختلال طیف اتیسم

یوسف شاهی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز؛ فرح قوامی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.61968.2340

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی برنامه رابطه درمانی تحولی بر پایه هنر موسیقی بر ارتقاء تعامل مادران کودکان اختلال طیف اتیسم بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر تمامی کودکان اختلال طیف اتیسم در سطح 1 ( نیازمند حمایت) در مقطع پیش دبستانی است که به مرکز خیریه اتیسم شهر تهران مراجعه نموده اند. تعداد 16 کودک پسر دارای اختلال طیف اتیسم به همراه مادرانشان ...  بیشتر

اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه‌های کودکان اتیستیک

طیبه تازیکی؛ سعید حسنزاده؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب؛ سوگند قاسمزاده

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، ، صفحه 150-169

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسیاثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر نشانه­های کودکان اتیستیک انجام گرفت. در اینپژوهش، از حیوانات خانگی با هدف اثربخشی آموزشیو انگیزشیبه منظور افزایش تعامل بین کودک  اتیستیک  و درمانگر و کاهش اختلال کیفی در تعاملاتاجتماعی، ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری استفاده شد. بدین منظور 12 کودک اتیستیک،ساکن ...  بیشتر