تاثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام؛ مهیا عابدی کوپایی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
    هدف پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی بود. بدین منظوربا استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 کودک با اختلال درخودماندگی( 30 تا 54 ماهه ) از یک مرکز توانبخشی و نگه­داری کودکان درخودمانده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش ...  بیشتر

تأثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان در کودکان اتیستیک

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام پور؛ مهیا عابدی کوپایی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 47-64

چکیده
  این پژوهش بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 کودک اتیستیک (30 تا 54 ماهه)از یک مرکز توان‌بخشی و نگهداری کودکان اتیستیک انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش ...  بیشتر