مقایسه اثربخشی روش دُر و روش ترکیبی(آموزش مستقیم وآگاهی واج‌شناختی)بر علائم نارساخوانی دانش‌آموزان

فرشاد بهمرد؛ مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 133-156

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.54140.2191

چکیده
  هدف:هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش دُروروش ترکیبی(آموزش مستقیم و آگاهی واج‌شناختی) بر علائم نارسا خوانی بود.روش‌شناسی:روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان نارسا خوان که به مراکز اختلالات یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-98 مراجعه و تعداد45نفر به صورت هدفمند در ...  بیشتر

اثربخشی آموزش توانایی های شناختی برحافظه کاری کلامی و غیر کلامی دانش آموزان نارساخوان

اسماعیل برقی؛ مهناز استکی؛ مهدیه صالحی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 159-181

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.41252.1971

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانایی های شناختی مبتنی بر رویکرد کتل – هورن – کارول برحافظه کاری دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود و جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی با اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال تحصیلی 97 – ...  بیشتر