تاثیرآموزش شفقت به‌خود بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری

اعظم صالح آبادی؛ علی محمد ناعمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1399، ، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.47203.2058

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیرآموزش شفقت به‌خود بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری سبزوار انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون باگروه گواه بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی مادران کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به‌ناتوانی یادگیری سبزوار در سال تحصیلی 98-1397 بود. بدین منظور ...  بیشتر

تاثیرآموزش مثبت نگری بر شفقت به خود و امید به‌زندگی مادران کودکان اتیسم

صدیقه عنابستانی؛ علی محمد ناعمی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22054/jpe.2019.39002.1920

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر شفقت به خود و امید به‌زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم سبزوار انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای فرزند اختلال طیف اتیسم سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بود. بدین منظور تعداد 36 مادر دارای ...  بیشتر

تاثیرآموزش مهارتهای حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش-آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی

زهرا فیض آبادی؛ علی محمد ناعمی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 79-100

https://doi.org/10.22054/jpe.2019.32243.1774

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی شهر سبزوار در سال 1396 انجام شد. این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 34 نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی در دورة اول ابتدایی سبزوار به صورت تصادفی ساده انتخاب شده ...  بیشتر

تاثیر آموزش مثبت‌اندیشی بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری

علی محمد ناعمی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 111-145

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.25734.1643

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری سبزوار (1395) انجام شد. این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 34 نفر از مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری 6 - 12 ساله سبزوار به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه جایگزین شدند. پرسشنامه‌های ...  بیشتر

تأثیر واقعیت درمانی بر استیگمای مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی

ربابه غلامی؛ علی محمد ناعمی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 209-236

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.24534.1618

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر استیگما و مولفه‌های مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار در سال تحصیلی 1395-1396بود که تعداد 34 مادر ...  بیشتر