1. غنی‌سازی تجارب زبانی کودکان پیش دبستانی با تبار اقتصادی-اجتماعی پایین از طریق داستان‌خوانی مشارکتی

نیره زمانی؛ سعید حسن زاده؛ محسن شکوهی یکتا

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1399، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.51014.2134

چکیده
  مداخله اولیه برای کاستن از مشکلات پایدار در زبان و ابعاد مرتبط با آن در کودکان در معرض خطر برای آسیب زبان از اهمیت برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآیی برنامه داستان‌خوانی مشارکتی بر رشد مهارت‌های زبانی کودکان پیش‌دبستانی با تبار اقتصادی و اجتماعی پایین انجام گرفت. این مطالعه به شیوه شبه آزمایشی با طرح دو گروهی با پیش‌آزمون، ...  بیشتر

2. مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

قربان همتی علمدارلو

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، ، صفحه 19-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنیصورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (58 کودک پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی و 58 کودک پیش‌دبستانی بدون کم‌توانی‌ذهنی) به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر

3. تأثیر بازی‌های گروهی بر رشد مهارت‌های روانی حرکتی پسران پیش‌دبستانی کم‌توان‌ذهنی

آرزو شاه میوه اصفهانی؛ طاهره حیدری؛ احمد عابدی؛ مرضیه توکل نیا

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، ، صفحه 129-144

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی‌هایگروهی در یادگیری مهارت‌های روانی- حرکتی کودکان پیش دبستانی کم‌توان‌ذهنی (سنین 5 تا 7 سال) بود. اینپژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن شبه‌آزمایشی بود. برای این هدف، 20پسرپیش‌دبستانی کم‌توان‌ذهنی مدارس ویژه دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر اصفهان بهشیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب، و به ...  بیشتر