واکاوی محدودیت‌های تحصیلی دانشجویان نابینا و کم‌بینا: یک پژوهش کیفی

یوسف ادیب؛ احد عظیمی آقبلاغ

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 99-132

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.56797.2251

چکیده
  در پژوهش حاضر هدف، توصیف و فهم ادراک‌ دانشجویان نابینا و کم بینا از محدودیت‌ها تحصیلی آنان در سطح آموزش عالی بود. مطالعه حاضر در سال تحصیلی 99-1398 با رویکرد کیفی، از نوع تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شد. از میان جامعة دانشجویان نابینا و کم بینا، تعداد 12 نفر از دانشجویان این طیف، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب، و در مصاحبة ...  بیشتر

تاثیر الگوی آموزش خوش‌بینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر کم‌بینا

اکرم هدیپور؛ آرزو شاهمیوه اصفهانی؛ سالار فرامرزی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 119-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5284

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر الگوی آموزش خوش­بینی به روش ایفای نقش بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر کم­بینای شهر تهران بود. پژوهش با روش نیمه­ آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. تعداد 20 دختر نوجوان کم­بینای افسرده که در مقطع راهنمایی مدرسه نابینایان نرجس تهران در سال تحصیلی 92- 1391 مشغول به تحصیل بودند، با استفاده ...  بیشتر

مقایسه مؤلفه های خودکارآمدپنداری بین نوجوانان پسر کم‌بینا و بینا

رضا احمدی؛ پرویز شریفی درآمدی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسۀ مؤلفه‌های خودکارآمدپنداری بین نوجوانان پسر کم‌بینا و بینا بود. روش پژوهش از نوع علی-مقایسهای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ نوجوانان کم‌بینا و بینای سال دوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران بود. حجم نمونۀ موردنظر 50 نفر (30 نفر دانش­آموز پسر بینا و 20 نفر دانش‌آموز پسر کم­بینا) بود. از روش نمونه­گیری در دسترس برای دانش‌آموزان ...  بیشتر