مدل‌یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی‌های رشدی و هوشی

شهروز نعمتی؛ فرناز مهدی پور مارالانی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 26-40

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی-های رشدی و هوشی بود، طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودکان نارسایی‌های رشدی و هوشی شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 در دوره ابتدایی بود. تعداد 200 نفر از این گروه از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش‌بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبک‏های دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان

نیلوفر میکاییلی؛ خدیجه زمانلو

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 145-166

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع کودک‏آزاری و همچنین، پیش‌بینی آن از طریق بررسی متغیرهای افسردگی و اضطراب والدین، سبک‏های دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان می‏باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش آموزان پسر دورۀ راهنمایی شهر اردبیل بود. به منظور تعیین شیوع کودک‏آزاری یک مطالعه از نوع کاربردی و برای پیش‌بینی آن روش همبستگی ...  بیشتر

بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز

ایراندخت فیاض؛ ژاله کیانی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 19-48

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی نوجوانان بی سرپرست پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز انجام گردیده است. تحقیق حاضراز نوع تحقیقات کاربردی و شیوه انجام آن زمینه‏ای است، جامعه آماری این پژوهش کل نوجوانان ساکن در پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی در شهر شیراز در سال 1389 است، نمونه با جامعه آماری برابر است. ابزار جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر