رابطه‏‏ ی تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‌توان ‌ذهنی

علی شیخ الاسلامی؛ زلیخا صادقی‏ولنی؛ نسیم محمّدی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 125-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5285

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‏ تاب‏آوری و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم‌توان‌ ذهنی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تمامی مادران دارای فرزند کم‌توان ‌ذهنی شهر رشت در سال 94-1393 جامعه‏ی آماری این پژوهش را تشکیل ‏دادند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس 150 مادر انتخاب ...  بیشتر

مقایسۀ ویژگی‏های شخصیتی و میزان سازگاری مادران دانش‏آموزان عقب ماندۀ ذهنی و عادی شهر تهران سال 88-1387

سیدعبدالمجید بحرینیان؛ کبری حاجی علیزاده؛ لیلا ابراهیمی‌؛ ام‏البنین هاشمی گرجی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 153-167

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‏های شخصیتی و میزان سازگاری مادران کودکان عادی و عقب‏ماندۀ ذهنی شهر تهران می‌باشد. جامعۀ آماری شامل تمامی مادران دارای فرزند شهر تهران است . نمونۀ آماری  شامل 200 مادر (100 مادر با فرزند عقب‏ماندۀ ذهنی و 100 مادر با فرزند عادی) بوده که با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‌ها ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری برسازگاری دانش آموزان نابینا

پرویز شریفی درآمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 45-66

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر سازگاری دانش‏آموزان نابینای پسر پایه سوم راهنمایی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون‏‏‏- پس‏آزمون‏‏‏ با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اصفهان است. حجم نمونه شامل 36 دانش آموز پسر ...  بیشتر