تدوین برنامه توان‌بخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر پردازش شنیداری کودکان با اختلال‌های عصب‌تحولی: مطالعه موردی کودکان با نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

هدی فرامرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.77905.2671

چکیده
  یکی از بارزترین ویژگی‌های کودکان با نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی، مشکل در پردازش شنیداری است و عدم ارائه مداخله به‌ موقع برای این کودکان عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه دارد. هدف از این پژوهش تدوین برنامه توان‌بخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر پردازش شنیداری کودکان با نارساخوانی و اختلال نارسایی توجه/ ...  بیشتر

تأثیر آموزش شفقت به خود بر مؤلفههای کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

علیرضا محمدی سنگاچین دوست؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مریم کوشا؛ اشکان ناصح

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، ، صفحه 23-48

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.67055.2435

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش خود شفقت­ورزی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی انجام شد. در این پژوهش از روش شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه استفاده‌شده و جامعه آماری آن نیز شامل مادران کودکان 5 تا 11 سال پسر و دختر با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی شهر رشت در سال 1400-1399 بود. نمونه ...  بیشتر

تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعال

اعظم قزی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی قهرمانی مقدم

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.51249.2144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تمرینات شناختی و حرکتی Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان کم‌توجه/بیش‌فعال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر 8 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعال شهر مشهد بود. از جامعه مذکور، نمونه‌ای به حجم 27 نفر از بین مراجعه‌کنندگان به مرکز رشد آوند که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،انتخاب و ...  بیشتر