مقایسۀ فرآیند رشد استدلال اخلاقی نوجوانان نابینا و بینای 11 تا 18سال شهر تهران

حمدالله خواجه حسینی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 233-248

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.29667.1730

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ فرآیند رشد استدلال اخلاقی دانش‌آموزان نابینا و بینای 11 تا 18ساله شهر تهران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشآموزان بینا و نابینای 11 تا 18 سال شهر تهران بود که در مدارس عادی و مدارس نابینایان در سال تحصیلی 95-96 مشغول بهتحصیل بودند. از بین آنها، نمونه‌ای به حجم 120 ...  بیشتر

تاثیر آموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 175-202

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش‌آموز با میانگین سن و پایه تحصیلی به ترتیب 11 و 5 ، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) ...  بیشتر

مقایسه تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با نارسایی توجه و عادی

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 26-40

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1637

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله با نارسایی توجه و عادی ، در شهر اصفهان بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون­ـ­پس­آزمون با گروه‌های کنترل بود. روش نمونه­گیری دو مرحله­ای  بود. نمونه نهایی شامل 20 پسر با نارسایی توجه (10 کودک گروه آزمایش و 10 کودک گروه کنترل اول) و 9 ...  بیشتر