نویسنده = ابراهیمی قوام، صغری
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‏آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 33-56

ابوالقاسم شکیبا؛ علی‏اکبر سیف؛ حسن اسدزاده؛ صغری ابراهیمی قوام