1. اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

سیده سمیه جلیل آبکنار؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ باقر غباری بناب

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1397، ، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.9207

چکیده
  کم‌توانی‌ ذهنی تمام جنبه‌های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که استفاده از برنامه اوقات فراغت با نتایج مؤثری همراه است. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود. این پژوهش، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بینفردی و حل‌مسئله اجتماعی بر بهبود رفتار سازگارانه و عمکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر باکم‌توانی‌ذهنی

لیلا فریس آبادی؛ معصومه خسروی؛ پرویز صباحی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 102-121

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1547

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی و حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان دختر با کم‌توانی‌ذهنی دوره ابتدایی شهر قم انجام شد .روش این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون _ پس‌آزمون _ پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام شد. نخست از همه مدارس استثنایی موجود، ...  بیشتر

3. اثر بازخورد تطبیقی- اجتماعی بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در دختران با کم‌توانی ذهنی

ربابه رستمی؛ مونا رضایی؛ سوسن جباری

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 123-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1548

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثر بازخورد تطبیقی- اجتماعی براجرای تکلیف تولید نیرو در دختران با کم­توانی­ذهنی بود. روش پژوهش، آزمایشی با طرحپیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. از بین دانش­آموزان دختر با کم­توانی­ذهنیشهرستان شیراز46 دانش­آموز دختر  به روشنمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت­کنندگان بر اساس آزمون بیشترین ...  بیشتر

4. تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان‏ذهنی

الهه ولایتی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 111-128

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان‏ذهنی پایۀ دوم ابتدایی در مفاهیم ریاضی و از نوع کاربردی و روش انجام آن شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش جامعۀ آماری، کلیۀ دانش‌آموزان دختر کم‌توان‏ذهنی در پایۀ دوم ...  بیشتر