مقاله پژوهشی
طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی به منظور به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد

اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی اکبر کبیری؛ یحیی قائدی؛ علی دلاور؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 1-45

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.58123.2272

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌ها و چارچوب مدل آموزشی برای به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد و اعتبار یابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی پژوهش برای به دست آوردن مدل طراحی آموزشی از تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی برای اعتبار یابی درونی مدل به روش پیمایشی از طریق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش آموزان بیش‌فعال ورزشکار

فرشته عموزاده؛ حسن غرایاق زندی؛ منوچهر مرادی سبزوار؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 47-75

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.57509.2264

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری‌شناختی دانش‌آموزان بیش‌فعال ورزشکار است. در این پژوهش از بین 79 دانش‌آموز ورزشکار مبتلابه اختلال بیش‌فعالی تعداد 30 دانش‌آموز به شکل تصادفی انتخاب‌شده و بر اساس سن و جنس و نتایج پیش‌آزمون که به‌وسیله آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین انجام شد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر آشفتگی روان‌شناختی و امید به زندگی مادران دارای کودکان اتیسم شهر اصفهان

عاطفه حیرت؛ شهره شریف زاده

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 77-97

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.60255.2311

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر آشفتگی روان‌شناختی و امید به زندگی مادران دارای فرزند اختلال طیف اوتیسم انجام شده‌است؛ روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای فرزند اوتیسم ساکن شهر اصفهان در سال 1399 بودند که از بین آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی و بازی درمانی بر مولفه های اختلالات رفتاری کودکان دبستانی

محسن سیاوشی؛ نور علی فرخی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 99-129

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.58095.2271

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی وبازی درمانی برمولفه‌های اختلالات رفتاری کودکان دبستانی انجام شد.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه آزمایشی با طرح سه گروهی با پیش‌آزمون پس‌آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان پسر دبستانی مراجعه کننده به هسته مشاوره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجربه‌ی زیسته‌ی والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوره‌ی کرونا

کاوه شفیعیان؛ سالار فرامرزی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 131-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55931.2231

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تجربه زیسته‌ی والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در دوران کرونا انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی و از نوع تجربۀ زیسته بود. به ‌این منظور از بین والدین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص در سال تحصیلی 99-1398 که به دلیل پاندمی کرونا و تعطیلی مدارس، فرزندان آن‌ها دوران قرنطینه‌ی خانگی را سپری می‌کردند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامه‌ی بخشایشگری بر مهارت کنترل خشم نوجوانان بزهکار شهر تهران

سکینه پورطالب؛ باقر غباری بناب؛ سوگند قاسم زاده؛ حامد بابکری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 169-193

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.55869.2228

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی برنامه‌ی بخشایشگری در کاهش مشکلات خشم و ارتقای مدیریت خشم نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران انجام شد. این پژوهش یک مطالعه‌ی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش 30 نوجوان با مشکلات رفتاری مقیم کانون اصلاح و تربیت به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

مهرزاد رمضانلو؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری؛ سمیه رباط میلی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 195-243

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.58572.2278

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس- هیجان بر کیفیت زندگی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با اختلال طیف اتیسم انجام شد.این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل حدود3500 مادر دارای کودکان با اختلال طیف اتیسم مراجعه کننده به انجمن اتیسم ایران در شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل مادر- کودک و مشکلات خواب کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی

معصومه حسین پور؛ زهره رئیسی؛ یوسف گرجی؛ اکرم دهقانی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 245-272

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.57583.2265

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل مادر- کودک و مشکلات خواب کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی انجام گرفت. پژوهش حاضر ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای الگوهای پردازش حسی در رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با اختلال یادگیری در کودکان

علیرضا سنگانی؛ نگین خوش وقت؛ علیرضا همایونی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1400، صفحه 273-300

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.40489.1954

چکیده
  اختلال یادگیری، تحت تاثیر بسیاری از متغیرهای ارتباطی و معطوف به پردازش‌های حسی در کودکان قرار دارد، بنابراین هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای الگو‌های پردازش حسی در رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری با اختلال یادگیری در کودکان بود. روش پژوهش همبستگی مبتنی بر مدل یابی از نوع تحلیل مسیر بود و جامعه پژوهش شامل تمامی کودکان با اختلال ...  بیشتر