بررسی و مقایسۀ استعدادهای چندگانۀ گاردنر در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91ـ90

حافظ پادروند؛ پرویز شریفی درآمدی؛ اکبر رضایی فرد؛ حسین عفیفی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 91-108

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه استعدادهای چندگانه در دانش‏آموزان پسر نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران است. روش:این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن زمینه‏ای می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‏آموزان نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر تهران تشکیل می‏دهند. از میان جامعه آماری دانش‏آموزان عادی 60 دانش‏آموز ...  بیشتر

مشخصه های واژگانی در گفتار بزرگسالان کم توان ذهنی

الهه اکبری؛ علی قربانی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 95-108

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1915

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی مشخصه های واژگان شامل غنای واژگانی ، تعداد کل واژگان و درصد انواع کلمات قاموسی در گفتار افراد کم توان ذهنی و نیز مشخص نمودن درصد و مقایسه آنها با گفتار افراد طبیعی است.در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، جامعه مورد بررسی 10 بزرگسال کم توان ذهنی با بهره هوشی 40-52 و در گروه تربیت پذیر بالا قرارداشتند که از طریق آزمون ...  بیشتر

مقایسة شیوه‏های فرزندپروری مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دورة ابتدایی با اختلال لجبازی- نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام

اسدالله صادق خانی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی اصغر کاکو جویباری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 95-114

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شیوه‏های فرزندپروری مادران بر ابتلای دانش آموزان پسر دورة ابتدایی به اختلال لجبازی - نافرمانی است. روش: مطالعة حاضر از نوع کاربردی و شیوة انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعة آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان پسر دورة ابتدایی شهرستان ایلام بود و نمونه ای به حجم 60 نفر از مادران کودکان دارای اختلال لجبازی- ...  بیشتر

مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش-آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی

زهرا رضوی علوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 95-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25529.1637

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة کمال‌گرایی با بهزیستی تحصیلی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 326 دانش‌آموز تیزهوش (161 پسر و 165 دختر) به فهرست شناختارهای کمال‌گرایی چندبُعدی (MPCI، کابوری، 2006)، نسخة تجدیدنظر شدة پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت (AEQ-R، عبدالله‌پور، 1394)، سیاهة ...  بیشتر

پیش‏بینی رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی خفیف بر اساس سبک فرزندپروری مادران در شهر شیراز سال 91-1390

قربان همتی علمدارلو؛ عباسعلی حسین‏ خانزاده؛ اعظم مرادی؛ فاطمه فرشچی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 97-114

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ سبک فرزندپروری مادران با رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعۀ مورد مطالعه را تمامی مادران دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی شهر شیراز تشکیل می‏داد که از میان آن 101 نفر با روش نمونه­گیری خوشه‏ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی هنردرمانی (هنرهای بصری) در بهبود علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا

فاطمه حکاک خادم؛ سید سعید سید احمدی زاویه

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31038.1753

چکیده
  هنردرمانی به عنوان یکی از شیوه‌های روان‌درمانگری می‌تواند در تشخیص و درمان بسیاری از اختلالات راهگشا باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشیِ هنردرمانی (هنرهای بصری)، بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز اعصاب و روان احبا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود. جامعه ...  بیشتر

مقایسۀ شکل‏گیری مفهوم در دانش‏آموزان 17- 5 سال با و بدون نقص شنوایی در شهرستان قزوین، سال 1387

محمدرضا جلالی؛ لیلا حسن پور

دوره 2، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 99-124

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر به منظور بررسی ماهیت و جهت رابطۀ تفکر و زبان، تشکیل مفهوم (به عنوان اساسی ترین عنصر تفکر) در دانش آموزان شنوا و مبتلا به نقص شنوایی مورد مقایسه قرار گرفت تا از این طریق تأثیر فقدان یا تأخیر در آموزش زبان و همچنین تفاوت در نوع درون‏دادهای زبانی (زبان نشانه‏ای) بر تشکیل مفهوم و به تبع آن تفکر مورد ارزیابی قرار گیرد. ...  بیشتر

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء در کودکان دبستانی

محمود نجفی؛ بیتا سرپولکی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 101-117

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5283

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال املاء کودکان دبستانی انجام شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونه شامل 24 دختر و پسر دبستانی بین سنین 7 تا 12 سال بودند که به روش در دسترس انتخاب و به­طور تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. مداخله ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های خودتنظیمی بر مهارت‌های اجتماعی و کارکرد‌های اجرایی کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به کم‌توانی ذهنی خفیف

فاطمه ابراهیمی؛ محبوبه طاهر

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 101-125

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.36937.1883

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های خودتنظیمی بر مهارت‌های اجتماعی و کارکرد‌های اجرایی کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به کم‌توانی ذهنی خفیف بود. طرح پژوهش آزمایشی از نوع تک‌آزمودنی با پیگیری دو هفته‌ای بود. جامعه آماری شامل کودکان پسر پیش‌دبستانی مبتلا به کم‌توانی‌ذهنی خفیف (هوشبهر بین 50 – 70) 8 تا 10 ساله شهرستان شاهرود ...  بیشتر

مقایسه سبک‌های تفّکر و خلاقیّت هیجانی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی

علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ حسین جناآبادی؛ فریده قلی نژاد

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1392، ، صفحه 107-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌ها در سبک‌های تفّکر وخلاقیّت هیجانی در بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی سال اوّل متوسطه شهر ارومیه بود.روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. بدین منظور 400 دانش آموز (200تیزهوش و 200 عادی) سال اوّل متوسطه به عنوان نمونه به شیوه روش نمونه گیری خوشهایچند مرحله ای انتخاب شدند و با پرسش نامه های سبک‌های تفکر(استرنبرگ،1994) ...  بیشتر

مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی

ستاره شجاعی؛ حجت پیرزادی؛ محمد خاموشی؛ سعید شریفی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7369

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی انجام شد. جامعه آماری شامل افراد 13 تا 22 ساله ی با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (32 فرد با آسیب بینایی، 21 فرد با آسیب شنوایی و 63 فرد عادی) انتخاب شد. گروه‌های با آسیب شنوایی و بینایی با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی

محسن گل محمدیان؛ سیده نسیم سجادی

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، ، صفحه 109-133

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.7531

چکیده
  چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه‌ی‌ پژوهشی شامل کلیه‌ی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 بود. حجم جامعه‌ی پژوهشی 108 نفر بودند و به علت کوچک بودن جامعه، کل آن‌ها انتخاب ...  بیشتر

تاثیر آموزش مثبت‌اندیشی بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری

علی محمد ناعمی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 111-145

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25734.1643

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مثبت اندیشی بر ناگویی هیجانی و خودبخشایشگری مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری سبزوار (1395) انجام شد. این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 34 نفر از مادران کودکان دارای ناتوانی‌های یادگیری 6 - 12 ساله سبزوار به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه جایگزین شدند. پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی- رایانه‌ای و تمرین‌های عملی عصب‌روان‌شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانش‌آموزان نارساخوان

محمدجواد رنجبر؛ سجاد بشرپور؛ ناصر صبحی قراملکی؛ محمد نریمانی

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 111-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه و تمرین‌های عملی عصب‌روان‌شناختی بر بهبود حافظه کاری و توجه پیوسته دانش‌آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص از نوع نارساخوانی شهرهای ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارامدی و تحمل ناکامی والدین کودکان معلول جسمی- حرکتی

ناصر یوسفی؛ بنت الهدا کریمی پور

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1397، ، صفحه 113-132

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.9211

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارامدی و تحمل ناکامی والدین کودکان معلول جسمی حرکتی بود. این پژوهش با روش نیمه تجربی همراه با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل والدین معلولین جسمی حرکتی دارای پرونده در بهزیستی شهرستان پلدختر ...  بیشتر

نقش ذهن آگاهی در رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با توانایی‌های شناختی، حل مسئله و آسایش روان‌شناختی در مادران دانش‌آموزان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم شهر تهران

فاطمه مشهدی غلامعلی؛ لیلا ذوقی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1400، ، صفحه 113-140

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.62245.2348

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی در روابط بین مهارت‌های ارتباطی با توانایی‌های شناختی، حل مسئله و آسایش روان‌شناختی مادران دانش­آموزان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم بود. روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی- همبستگی با طرح معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش را 571 نفر مادری بودند که فرزند دانش­آموز ...  بیشتر

بررسی ارتباط استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم

سیدرضا فلاح چای؛ عارفه موذن جامی؛ مریم فلاحی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 115-133

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.24665.1621

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 124 نفر از مادران و پدران دارای کودک مبتلا به اختلال اتیسم در شهر مشهد بود که با شیوه نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های این مطالعه از پرسشنامه‌های ...  بیشتر

نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه‌های اجتماعی

احسان طوفانی نژاد

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 117-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.61096.2328

چکیده
  استفاده از فناوری‌های نوین مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی در محیط‌های یادگیری علاوه بر تأثیر بر یادگیری، باعث ارائه راهکارهایی گردیده که تا قبل از آن به‌سختی قابل‌اجرا بود. این مهم در حوزه افراد با نیازهای ویژه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این تحقیق باهدف بررسی اثر شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یک رسانه غنی‌ساز در مهارت‌های ...  بیشتر

کاربرد آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی: مطالعه مروری نظامند

شهروز نعمتی؛ کیومرث تقی پور؛ فاطمه علیزاده مارالانی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 141-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.30499.1736

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر معرفی ماهیت، ویژگی‌ها، و شواهد پژوهشی پیرامون موثر بودن آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در ارتباط با نارسایی‌های یادگیری ویژه است. در پژوهش حاضر از طریق پژوهش مروری نظامند و جستجوی کلیدواژه‌های تخصصی مرتبط با اختلال‌ یادگیری ویژه با آسیب ریاضی و آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در پایگاه‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

ارزیابی کیفی و کمی مفهوم خرد بر اساس تحلیل عاملی غیرخطی

حسین ملک محمدی؛ ژانت هاشمی آذر پیله رود؛ شهلا پزشک؛ غلامرضا صرامی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 81-102

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مفهوم خرد در میان عامه مردم بود. بدین منظور پژوهش حاضر در  دو مرحله طراحی شد. در مرحله یک، یک پرسشنامه باز پاسخ به آزمودنی‏ها ارائه شد تا خردمندترین شخصی را که می‏شناسند نام‌برده و ویژگی‏های آن را بگویند. اطلاعات به‌دست‌آمده مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. در مرحله دو، پرسشنامه به‌دست‌آمده از تحلیل محتوای ...  بیشتر

پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‌توجه - بیش‌فعالی بر اساس استرس و شیوه برخورد والدین

محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ صفدر نبی زاده

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 91-110

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1642

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی بر اساس استرس و شیوه برخورد والدین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی پایه سوم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 91-92 بود که از بین آن­ها 50 نفر به عنوان شرکت­کننده ...  بیشتر

مقایسۀ ابعاد همدلی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

زینب عابدی داریونی؛ لعیا بشاش

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1392، ، صفحه 93-112

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ابعاد همدلی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان با و بدون کم‌توان‌ذهنی دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 90-89 بود. نمونه پژوهش شامل 733 نفر از دانش‌آموزان 11- 7 ساله (383 پسر و 350 دختر) دوره‌ی ابتدایی شیراز بود که 339 نفر از آنها دارای کم‌توانی‌ذهنی و به صورت ...  بیشتر

اثربخشی امید درمانی بر بهبود افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان کم‏توان‎ذهنی

ملیحه شهرستانی؛ ابوالفضل کرمی؛ محسن دوستکام؛ امیرحسین علی محمدی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 93-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی امید درمانی بر بهبود افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان کم‏توان‏ذهنی شهر مشهد صورت گرفت. روش تحقیق شبه آزمایشی بود و از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری کلیه مادران کودکان کم‏توان‏ذهنی بودند که فرزندان آن‌ها در 28 مدرسه استثنایی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-1390 ...  بیشتر

اثر بخشی افزایش علاقة اجتماعی در کاهش علائم کودکان 8 تا 11 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی شهر ارومیه

علی اسماعیلی؛ مسعود قربانعلی پور

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 95-134

چکیده
  هدف از انجام گرفتن این پژوهش، تعیین اثر بخشی مداخله مبتنی بر افزایش گرایش اجتماعی بر کاهش مشکلات کودکان مبتلا به نارسایی توجه - بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر ارومیه 31 نفر با ...  بیشتر

تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری

علیرضا بخشایش؛ کاظم برزگر بفروی؛ وجیهه مرادی عجمی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 96-110

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7114

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش حافظه کاری بر عملکرد خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن اجرا شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی دارای ناتوانی خواندن در شهر یزد بودند که از میان آن ها 32 دانش آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های ...  بیشتر